Stanovy tenisového klubu

STANOVY

TENISOVÉHO KLUBU, SPOLKU

LTC CHRÁST NAD SÁZAVOU

Čl. I.

Název a sídlo spolku

 1. Název: LTC CHRÁST NAD SÁZAVOU, z.s.
 2. Sídlo: Chrást nad Sázavou 211, 257 42 Týnec nad Sázavou;
 3. IČ: 270 33 155

Čl. II.

Účel spolku

4. Základní účel spolku:

 • a) realizovat společný zájem v oblasti rekreačního tenisu a aktivit souvisejících s rekreačním sportem jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm;
 • b) umožnit užívání tenisových kurtů i osobám mladších 15 let.

5. Základní cíle spolku a předmět jeho činnosti:

 • a) vytvářet podmínky členům spolku k využívání tenisových kurtů;
 • b) umožnit užívání tenisových kurtů i zájemcům z řad veřejnosti;
 • c) provozovat a udržovat tenisové kurty, jejich zařízení a okolí;
 • d) hájit oprávněné zájmy členů spolku;
 • e) spolupracovat s MěÚ Týnec nad Sázavou a s tenisovými oddíly
  na teritoriu „Posázaví“.

Čl. III.

Členství, práva a povinnosti členů vůči spolku

6. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s cíli spolku a zavazuje se dodržovat tyto stanovy.

7. Členství se dělí na členství řádné a čestné. Čestné členství může udělit výkonný výbor osobám, které se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj spolku.

8. Řádné členství vzniká zaplacením členského příspěvku.

9. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor na základě písemně podané přihlášky obsahující souhlas se stanovami spolku.

10. Seznam členů zpracovává a vede viceprezident. Přijatý člen se uvádí jako poslední v seznamu s uvedením data zápisu. V případě zániku členství se zánik vyznačí přeškrtnutím původního textu tak, aby text zůstal čitelný. Provedení zápisu nebo zrušení textu musí být potvrzeno záznamem na dokumentu s uvedením data provedení, příjmení a podpisu osoby, která změnu nebo zápis na dokumentu provedla.

11. Seznam členů není zpřístupněn neoprávněným osobám.

12. Členství zaniká:

 • a) vystoupením na základě písemné odhlášky;
 • b) vyloučením pro:
  1) nezaplacení členského příspěvku;
  2) nedodržování stanov a hrubé narušování činnosti spolku;
 • c) úmrtím;
 • d) zánikem spolku.

13. Mezi základní práva a povinnosti řádných členů, která musejí být těmto členům zajištěna, resp. jimi plněna, patří:      

 • a) účastnit se turnajů a soutěží řízených spolkem v souladu s příslušnými sportovně-technickými předpisy;
 • b) navrhovat své zástupce do orgánů spolku a být volen do těchto orgánů;
 • c) obracet se s připomínkami, podněty, návrhy, žádostmi a stížnostmi
  na orgány spolku s právem písemné odpovědi;
 • d) vyžadovat pravidelné informace o činnosti a hospodaření orgánů spolku 1x ročně na valné hromadě;
 • e) platit členské příspěvky stanovené výkonným výborem;
 • f) podřídit se rozhodnutím orgánů spolku;
 • g) dodržovat tyto stanovy a interní předpisy upravující činnost spolku.

14. Mezi základní práva čestných členů, která musejí být těmto členům zajištěna, resp. jimi plněna, patří:         

 • a) účastnit se turnajů a soutěží řízených spolkem v souladu s příslušnými sportovně-technickými předpisy;
 • b) vyžadovat pravidelné informace o činnosti orgánů spolku 1x ročně na valné hromadě;
 • c) čestný člen je od členských příspěvků stanovené výkonným výborem osvobozen.

IV.

Orgány spolku

15. Orgány spolku jsou:

 • a) valná hromada;
 • b) výkonný výbor.

16. Valná hromada:

 • a) Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Řádná valná hromada se koná jednou za rok, zpravidla v rámci konání závěrečného turnaje na ukončení sezóny.
 • b) Valnou hromadu svolá výkonný výbor písemnou pozvánkou zaslanou na emailové adresy členů spolku a to nejméně 10 dnů před jejím konáním, s uvedením místa, času a pořadu zasedání.
 • c) Valná hromada je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů spolku. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.

17. Do pravomoci valné hromady patří:

 • a) rozhodovat o změně názvu a symbolice spolku;
 • b) rozhodovat o přijetí a změnách stanov spolku;
 • c) volit a odvolávat členy výkonného výboru;
 • d) rozhodovat o vyloučení člena spolku;
 • e) schvalovat a projednávat správu o hospodaření a majetku spolku, schvalovat rozpočet výkonného výboru;
 • f) schvalovat a vydávat organizační řád a další interní předpisy, které upraví vnitřní vztahy ve spolku;
 • g) rozhodovat o nabývání a pozbývání majetku spolku nad hodnotu 100.000,- Kč vč. DPH;
 • h) rozhodovat o zániku spolku a o jeho majetkovém vyrovnání.

18. Mimořádná valná hromada musí být svolána, požádá-li o to nejméně 1/3 všech členů spolku, popřípadě výkonný výbor nebo jeho prezident. Koná se nejpozději do jednoho měsíce od doručení takového podnětu. Svolává ji prezident spolku.

19. Výkonný výbor:

Výkonný výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku. Členové výkonného výboru jsou voleni na dobu 5 let a odvoláváni valnou hromadou.  Návrhy na kandidáty do výkonného výboru může podat, se souhlasem kandidáta, každý z řad členů písemným podáním výkonnému výboru.

20. Výkonný výbor má zpravidla počet členů podle velikosti členské základny do konání valné hromady, zpravidla v poměru 1 člen výkonného výboru na 5 členů spolku. Nejméně má výkonný výbor tři členy. V čele výkonného výboru je předseda – prezident, dalšími členy výkonného výboru jsou viceprezident a jednatel. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Ze svých členů si volí prezidenta, který určí ostatní funkcionáře. Prezident svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však 2x za rok, a to před zahájením sezóny a před svoláním valné hromady.

21. Úkoly výkonného výboru:

 • a) svolává řádnou a mimořádnou valnou hromadu spolku;
 • b) volí ze svého středu prezidenta spolku;
 • c) přijímá žádosti o přijetí za člena spolku a rozhoduje o nich;
 • d) rozhoduje o udělení čestného členství;
 • e) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady;
 • f) organizuje a řídí hospodářskou činnost spolku;
 • g) připravuje podklady pro jednání valné hromady (vyhodnocení činnosti, zprávu o hospodaření a o stavu majetku spolku, plán činnosti a návrh rozpočtu na příští sezonu);
 • h) dbá na hospodárné využívání majetku spolku a zabezpečuje jeho údržbu;
 • i) spolupracuje s Českým tenisovým svazem a s tenisovými oddíly;
 • j) zajišťuje operativní spolupráci s Městským úřadem v Týnci nad Sázavou,
  místními organizacemi a fyzickými osobami.

22. Výkonný výbor plní usnesení valné hromady a odpovídá ji za svou činnost. Za výkonný výbor jedná navenek prezident.  

23. Výkonný výbor se musí sejít do deseti dnů od doručení podnětu člena spolku, jestliže na jeho výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.

24. Jednání výkonného výboru organizuje a řídí prezident, v případě jeho nepřítomnosti víceprezident. Na jednání výkonného výboru lze pozvat jakéhokoli člena spolku bez práva hlasování.

25. Výkonný výbor je schopen se usnášet jen za přítomnosti všech jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je třeba souhlasu všech přítomných.

26. Jednání výkonného výboru se může účastnit jakýkoli člen spolku, ale bez práva hlasování.

27. Za spolek jedná výkonný výbor. Předseda – prezident jedná a podepisuje samostatně, členové – víceprezident a jednatel jednají a podepisují společně.

28. Prezident spolku:

 • a) je oprávněn jednat samostatně ve všech záležitostech spolku;
 • b) jedná jménem spolku navenek;
 • c) určuje ostatní funkcionáře výkonného výboru (viceprezidenta a jednatele);
 • d) řídí činnost výkonného výboru a běžnou činnost spolku;
 • e) rozhoduje o záležitostech spolku na základě pověření výkonného výboru a valné hromady;
 • f) svolává řádné i mimořádné zasedání výkonného výboru a zúčastňuje se jich;
 • g) řeší a rozhoduje případné spory výkonného výboru a stížnosti členů spolku;
 • h) je oprávněn kontrolovat veškerou činnost spolku. Ze své činnosti odpovídá pouze valné hromadě.
 • i) odpovídá za zpracování stanov, jejich úpravu a za jejich odesílání, včetně dalších požadovaných dokumentů, do veřejného rejstříku dle zákona
  č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a vyhlášky č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a o zrušení některých vyhlášek.
 • j) odpovídá za uložení těchto stanov v úplném znění v sídle spolku a ve Sbírce listin vedené Městským soudem v Praze.

29. V případě, že prezident nemůže z vážného důvodu vykonávat svojí funkci, zastupuje jej po tuto dobu viceprezident, nejdéle však do řádného konání valné hromady v daném roce.

30. Výkon funkce prezidenta zaniká:

 • a) zvolením nového prezidenta;
 • b) odvoláním prezidenta v průběhu funkčního období;
 • c) vzdáním se funkce;
 • d) úmrtím.

31. Viceprezident:

 • a) plní úkoly stanovené usnesením valné hromady, výkonného výboru a úkoly stanovené prezidentem spolku;
 • b) zpracovává a vede seznam členů spolku;
 • c) zpracovává a vede plán využití tenisových kurtů;
 • d) zpracovává návrh nových stanov, případně návrh jejich úpravy a předkládá jej výkonnému výboru k posouzení;
 • e) je oprávněn kontrolovat stav majetku a hospodaření spolku.

32. Jednatel:

 • a) plní úkoly stanovené usnesením valné hromady, výkonného výboru a úkoly stanovené prezidentem spolku;
 • b) podílí se na zpracování návrhu nových stanov a na návrhu jejich úpravy;
 • c) odpovídá za úhradu pronájmu kurtů a došlých faktur;
 • d) přijímá vybraný finanční fond a zahrnuje jej do účetnictví;
 • e) zpracovává stanovené účetní doklady;
 • f) odpovídá za vedení účetnictví spolku dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. stav majetku a hospodaření.
 • g) odpovídá za vedení účetních knih, kterými jsou: peněžní deník, kniha pohledávek a kniha závazků, případně pomocné knihy o ostatních složkách majetku, je-li třeba;
 • h) odpovídá za zpracování přehledu o majetku a závazcích a přehledu o příjmech a výdajích a jejich předání prezidentovi k zabezpečení jejich odeslání do veřejného rejstříku.

Čl. V.

Majetek spolku a hospodaření

33. Spolek je neziskovou organizací a jeho majetek tvoří finanční fond a movitý majetek.

34. Zdrojem finančního fondu jsou:   

 • a) členské příspěvky;
 • b) příjmy z pronájmu a z hracích hodin;
 • c) sponzorské dary;
 • d) dotace.

35. Výši členských příspěvků, termín a způsob jejich výběru, dále i výši poplatku a způsob pronájmu tenisových kurtů a výši poplatku za hrací hodiny stanoví výkonný výbor před zahájením sezony vždy pro příslušný kalendářní rok a zveřejní na nástěnce u tenisových kurtů. Výběrem pověří 1- 2 členy spolku.

36. Nemovitý majetek je ve vlastnictví Města Týnec nad Sázavou a spolek jej využívá na základě smlouvy o pronájmu. O převodech práv hospodaření s majetkem i o jeho nabývání, pozbývání a jakémkoli disponování s ním do hodnoty 100.000,- Kč vč. DPH, rozhoduje výkonný výbor.

37. Finančním fondem se kryjí náklady a výdaje na:

 • a) opravy, údržbu a modernizaci tenisových kurtů;
 • b) náhradu nákladů spojených s provozem spolku;
 • c) zabezpečení soutěží pořádaných spolkem.

VI.

Zánik spolku

38. V případě zániku spolku bude finanční fond a movitý majetek po likvidaci předán Městu Týnec nad Sázavou, nebo na základě rozhodnutí výkonného výboru neziskové právnické osobě, jejíž účely jsou blízké cílům spolku.

VII.

Závěrečné ustanovení

39. Změny ve stanovách se řídí zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

40. Tyto stanovy nabývají účinností dnem 28. září 2022.

41. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 27. září 2022 s následujícím výsledkem:

Pro:

Proti:

Zdržel se hlasování:


Jménem výkonného výboru:

Jaromír Šticha

Tomáš Vrabec

Tomáš Veselý


Přejít nahoru